Informationsblad nummer 1, 2014

Informationsblad nummer 1 för utskrift (pdf)


Kom ihåg

Ställ inget brännbart i trapphuset, det är en viktig utrymningsväg och brinnande barnvagn skapar giftiga gaser.

Du ansvarar själv för dina grovsopor och ska köra iväg dem till närmsta sopstation, se www.stockholm.se.


Föreningens första stämma genomförd

Som du vet så genomfördes föreningens första stämma tisdagen den 20 maj. Det var ett välbesökt möte. De utskickade handlingarna gicks igenom och alla förslag godkändes av stämman. Det innebar att den avgående styrelsen (byggande styrelsen) fick ansvarsfrihet och att den omvaldes. Tanken är nu att vi som bor i föreningen skall ta över hela ansvaret under hösten. Fyra medlemmar har nu adjungerats till styrelsen och de har nu fått styrelsens uppdrag att ta fram förslag på ny styrelse inför kommande extra stämma som preliminärt planeras under början hösten. Mer information om detta återkommer vi till i kommande Nyhetsbrev.

Efter stämman hade medlemmarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Det var många frågor som kom upp. Vi ägnar detta Nyhetsbrev i första hand åt att berätta om några av dessa frågeställningar.

Lånen placerade

Alla lån som föreningen har på fastigheten är nu placerade. Det innebär att föreningens lån kommer att vara placerade med 1/3-del på fem år, 1/3-del på tre år och 1/3-del kommer att vara rörligt. Prognosen är att föreningens faktiska lånekostnader kommer att understiga de budgeterade kostnaderna med ca 0,5 miljoner kronor.

Månadsavgiften – ”hyran”

För din information vill vi berätta att avier för inbetalning av månadsavgiften för din lägenhet som avser tiden från det datum du flyttade in t.o.m. juni månad har eller kommer att skickas ut från PEAB under den närmaste tiden.

Våra gemensamma sopor

Vi har alla varit irriterade över snusket kring våra sopor. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det är föreningen, dvs. vi själva, som får betala när sophämtarna får extra jobb. Det blir mycket dyrt om vi även i fortsättningen låter kärlen bli överfulla, blandar olika sopor och slänger sopor på platser där det inte är avsett att slängas sopor som exempelvis vid in och utgången till gården från pizzerian. Hushållssopor skall alltid slängas soprummet på Sofielundsvägen 9B. Vad skall man då göra när sopkärlen blir fulla?

  1. Om det är hushållssopor. Ring eller maila till styrelsen om detta så att de kan ordna extra tömning. Telefon 08 623 6800
  2. Om det är andra sopor som kartonger etc. Ta tillbaka soporna till ditt förråd och återkom när det finns plats eller ordna själv transport till någon av Stockholms stads avfalls- och återvinningscentraler.
  3. Är det grovsopor som sängar etc. Du är själv ansvarig för bortforsling. Föreningen tar inte ansvar för dessa.

Vår gemensamma luft

Det har varit problem i en del lägenheter med tilluften och med matlukt. Vad det beror på vet styrelsen inte ännu. Undersökning pågår. Vi återkommer med mer information i kommande Nyhetsbrev. Bra att veta är kanske att vi har ett gemensamt luftförsörjningssytem. Det innebär att om någon stänger sina luftdon så ökar utblåset hos någon annan. Hela systemet kan komma i obalans. Får du problem eller har du problem? Anmäl detta till styrelsen via e-post: felanmalan.bostadstockholm@peab se.

Dörrar som går igen och dörrar som inte kan öppnas

Inbrottet hos PEAB när de blev av med sina nycklar till fastigheten har skapat en del problem. För tydlighetens skull. Varje hushåll skall nu ha tre nya nycklar som de fått av PEAB efter inbrottet. Om du inte fått detta. Kontakta Annette på PEAB Bostad, Tel: 0733 37 25 74 eller via mail: anette.moberg@peab.se.

Vissa ytterdörrar går inte igen på ett korrekt sätt. Styrelsen kommer tillsammans med PEAB att åtgärda detta under den närmaste tiden.

Låsen som finns i slussen till garaget från Vingavägen 7 kommer att kompletteras/bytas ut så att ingen vid nödsituation skall riskera att fastna mellan dörrarna till garaget och trapphuset.

Snart är sommaren här!

Snart är sommaren här och förhoppningsvis vankas många varma sköna kvällar där vi kan sitta på vår balkong eller uteterass och umgås. Vi vill med detta Nyhetsbrev uppmärksamma alla medlemmar på att det endast är tillåtet att grilla med elektrisk grill och att man även då måste ta hänsyn till sina grannar. Det gäller naturligtvis också när man röker och pratar. Omtanke och hänsyn till vår omgivning är A och O i en bostadsrättsförening.

Vår gemensamma gård

Som du ser så har det under den senaste tiden pågått ett intensivt arbete från PEAB’s sida med plattsättning av delar av innergården. Träd har planterats på Vingavägen och buskar planterats på föreningens del av innergården. För din information vill vi berätta att innergården kommer successivt att färdigställas. Hela innergården kommer inte att bli klar förrän hela huset som vänder sig mot Tunnelbanan är färdigt och inflyttat. Till dess får vi räkna med att det blir en del provisorier.

FELANMÄLAN

Brand eller allvarlig olycka anmäls direkt till 112.

Fel eller brister i fastigheten som kräver omedelbar åtgärd anmäls direkt på telefon till nedanstående. Det kan gälla en nödsituation eller vår säkerhet, t ex om någon fastnat i hissen, att hissdörr strejkar eller att lås i ytterdörr inte fungerar. Det kan också gälla att förhindra omfattande skador i fastigheten, t ex vid vattenläcka.

  • Jourmontör Securitas – 08 657 77 50 (dygnet runt)
  • Hiss – Kone Hiss –  tel: 020 72 20 20 (dygnet runt)

Övriga fel och brister, t ex klagomål på ljud, lukt, värme, avlopp etc. skall anmälas till styrelsen, som beslutar om vidare åtgärder, t ex utredning eller att åtgärda direkt. Anmälan ska alltid göras med mail eller brev.  Se anslagstavlan på entréplanet.

Om du anlitar jourmontör för egna behov för att undersöka eller åtgärda sådant som ligger inom ditt ansvarsområde får du själv bekosta åtgärden. Samma gäller om du anlitar hissfirman för att t ex hämta upp nycklar som råkat ramla ner i hisschaktet eller för att få hjälp vid transport av större föremål.