Informationsblad nummer 2, 2014

Informationsblad nummer 2 för utskrift (pdf)


Kom ihåg

Ställ inget brännbart i trapphuset, det är en viktig utrymningsväg och brinnande barnvagn skapar giftiga gaser.

Du ansvarar själv för dina grovsopor och ska köra iväg dem till närmsta sopstation, se www.stockholm.se.


Inglasning av balkonger

Flera medlemmar har varit i kontakt med den byggande styrelsen för att få tillstånd att nu utföra inglasning av sin balkong. Som du vet så fordras tillstånd av styrelsen för att inglasning skall kunna ske. Inglasning måste ske i enlighet med gällande bygglov som staden givit föreningen. Det innebär att färg, form och utförande måste stå i överensstämmelse med de inglasningar som redan skett och som utförts av NIKA.

Den byggande styrelsen har nu fattat beslut att inte ge några nya tillstånd för inglasning utan att dessa frågor har hänskjutits till den styrelse som kommer att tillsättas av medlemmarna på extra stämma under hösten. Du som går i ”inglasningsplaner” får således avvakta tills ny styrelse valts.

Lånen placerade

Som vi kunde berätta i förra Nyhetsbladet så är nu alla lån som föreningen har på fastigheten placerade. 1/3-del av lånen är placerade på fem år till en ränta av 2,6%, 1/3-del på tre år till en ränta på 2,16 % och 1/3-del av lånen är rörligt till en ränta av 1,86 %. Snitträntan är således 2,2 % i stället för 4,5  % som den ekonomiska planen utgick från. Prognosen är att föreningens faktiska lånekostnader kommer att understiga de budgeterade kostnaderna med 0,98 miljoner kronor per år förutsatt att räntan fortsätter att ligga på denna låga nivå.

Se upp – inbrott i garaget!

Tyvärr måste vi konstatera att det vid ett flertal tillfällen skett inbrott i garaget. Polisen är underrättad. Åverkan har gjorts på entrédörrarna från trapphuset till garaget från Hållövägen 17 och på dörrkarmen vid låsblecket på plan E. Dörrkarmen på plan E byts ut. Låsen på garageplanet ses över, men funktionen kommer inte att förändras eftersom detta, enigt uppgift, också är utrymningsväg vid brand. Vad kan vi då som medlemmar göra?   Alla medlemmar uppmanas hålla ökad uppsikt, inte ha värdefulla föremål synliga i bilar och vara noggranna med att låsa dörrar till garaget och entréer. Kanhända bör den kommande styrelsen också fundera över om ett projekt ”Grannsamverkan” skall startas inom föreningen.

Valberedningen har påbörjat sitt arbete

Valberedningen har påbörjat sitt arbete. Till att börja med genom att skicka ut ett brev till alla medlemmar och därefter ta kontakt med de medlemmar som genom intresseanmälan anmält sitt intresse.

Den nya styrelsen som kommer att väljas på en extra stämma i höst har som huvuduppgift att ansvara för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten.

En del tjänster för att fullfölja uppdraget är det vanligt att styrelsen handlar upp som exempelvis bokföringen, hantering av lägenhets- och medlemsregister, delar av fastighetsskötseln och trappstädning mm. I dagsläget sköts denna verksamhet av PEAB på uppdrag av den byggande styrelsen. Det är således inte aktuellt att omedelbart genomföra nya upphandlingar för den styrelse som tillsätts på extra stämman i höst. Det är emellertid styrelsen som har ansvaret även om man lagt ut hanteringen.

Vår förening, Almagrundet 1, ingår också i två samfälligheter. Den ena samfälligheten kommer att sköta och förvalta den  gemensamma innergården tillsammans med Almagrundet 2. Den andra samfälligheten är ansvarig  för de vägar och ledningar för vatten och avlopp som finns i området, konstverken och vägbelysningen. I denna samfällighet ingår även fastigheterna för övriga bostadsrättsföreningar i vårt närområde, Hantverksföreningens hus och SL:s fastighet.

I en ny styrelse är det också viktigt att det byggs upp rutiner och system som fungerar i framtiden oavsett vilka som kommer att sitta i styrelsen.

I enlighet med det stämmobeslut som togs i våras så kommer det att utgå ett gemensamt arvode till den nya styrelsen på ett prisbasbelopp. För närvarande (år 2014) är prisbasbeloppet 44 400 kronor. Styrelsen fördelar själva arvodet inom sig.

Styrelsen skall, enligt stadgarna, bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Enligt föreningens stadgar skall den nya styrelsen själv göra en intern arbetsfördelning med olika funktioner.  Valberedningen, som nu arbetar, utgår från i sitt arbete att den nya styrelsen skall ha olika kompetenser som kompletterar varandra.

Felanmälan

Brand eller allvarlig olycka anmäls direkt till 112.

Fel eller brister i fastigheten som kräver omedelbar åtgärd anmäls direkt på telefon till nedanstående. Det kan gälla en nödsituation eller vår säkerhet, t ex om någon fastnat i hissen, att hissdörr strejkar eller att lås i ytterdörr inte fungerar. Det kan också gälla att förhindra omfattande skador i fastigheten, t ex vid vattenläcka.

  • Jourmontör Securitas – 08 657 77 50 (dygnet runt)
  • Hiss – Kone Hiss –  tel: 020 72 20 20 (dygnet runt)

Övriga fel och brister, t ex klagomål på ljud, lukt, värme, avlopp etc. skall anmälas till styrelsen, som beslutar om vidare åtgärder, t ex utredning eller att åtgärda direkt. Anmälan ska alltid göras med mail eller brev.  Se anslagstavlan på entréplanet.

Om du anlitar jourmontör för egna behov för att undersöka eller åtgärda sådant som ligger inom ditt ansvarsområde får du själv bekosta åtgärden. Samma gäller om du anlitar hissfirman för att t ex hämta upp nycklar som råkat ramla ner i hisschaktet eller för att få hjälp vid transport av större föremål.


En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten. Det innebär medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid. Därav namnet bostadsrätt. Vi äger tillsammans hela fastigheten. Enligt lagen får upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Det är föreningen som äger husen, ansvarar för förvaltningen och upplåter bostäder.  Vi är således mycket beroende av varandra om vi skall få en trevlig och bra bostadsrättsförening.