Informationsblad nummer 3, 2014

Informationsblad nummer 3 för utskrift (pdf)


Kom ihåg

Ställ inget brännbart i trapphuset, det är en viktig utrymningsväg och brinnande barnvagn skapar giftiga gaser.

Du ansvarar själv för dina grovsopor och ska köra iväg dem till närmsta sopstation, se www.stockholm.se.


Extra stämma den 10/12

Bostadsrättsföreningens medlemmar kommer att kallas till extra stämma till den 10 december klockan 18:30. Den byggande styrelsen kommer då att avgå och en ny styrelse kommer att väljas som består av medlemmar i bostadsrättsföreningen. I särskild ordning kommer kallelse, dagordning och övriga möteshandlingar att skickas ut till samtliga medlemmar. Boka redan nu datumet i din kalender.

Valberedningens förslag till extra stämman den 10 december

Valberedningen har nu slutfört sitt arbete och kommer till extra stämman den 10 december att föreslå följande styrelse.

Ledamöter : Börje Granlund, Peter Fristedt, Nina Björesten, Benny Zimmerman och Brian Baskin

Suppleanter i styrelsen: Adam Misiura, Helena Gille Östberg, Eli Kasaho och Hasan Dogan.

Föredragande i valberedningen är Johan Stake. Han når du via telefon 073 932 84 83 eller via mail johan.y.stake@gmail.com.

Inglasning av balkonger

Som vi redan skrivit om så har den byggande styrelsen fattat beslut att inte ge några nya tillstånd för inglasning utan att dessa frågor har hänskjutits till den styrelse som kommer att tillsättas av medlemmarna på extra stämma den 10 december. Den som skall glasa in sin balkong måste ha styrelsens godkännande ( se paragraf 27 pkt 3 i föreningens stadgar och pkt 1 i föreningens ordningsregler).

Det finns emellertid flera medlemmar som anmält intresse för att glasa in sin balkong. En arbetsgrupp har därför tillsatts för att åstadkomma en smidig övergång mellan den nya och den nuvarande styrelsen. Du som nu går i ”inglasningstankar” bör därför ta kontakt med denna arbetsgrupp snarast för att stämma av så att planerna står i överensstämmelse med gällande bygglov och brandskyddsbestämmelser. Inglasningar som inte står i överensstämmelse med gällande bestämelser kommer att behöva förändras.

I arbetsgruppen ingår:
– Peter Fristedt, telefon 0731 098288, e-post: peter@fristedt.org
– Benny Zimmerman, telefon 072 1504282, e-post: benny.zimmerman@nacka.se

När den nya styrelsen är vald kommer den att ta ställning till dina inglasningsplaner på förslag av arbetsgruppen. Räkna med att beslut inte hinner tas av den nya styrelsen innan nyår.


En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Att äga en bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten. Det innebär medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid. Därav namnet bostadsrätt. Vi äger tillsammans hela fastigheten. Enligt lagen får upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Det är föreningen som äger husen, ansvarar för förvaltningen och upplåter bostäder.  Vi är således mycket beroende av varandra om vi skall få en trevlig och bra bostadsrättsförening.